Ισότητα τριγώνων - Ομοιοθεσία


§1.1  ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

·  Ισότητα τριγώνων (φύλλο εργασίας)

·  Ισότητα ορθογωνίων τριγώνων (φύλλο εργασίας)§1.2  ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ§1.3  ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ§1.4  ΟΜΟΙΟΘΕΣΙΑ§1.5  ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ§1.6  ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ